Saturday, June 8, 2013

Kinh nghiệm chơi số ab theo hồi số- thối thân

Bảng hồi số dùng bắt AB
theo kinh nghiệm của Châu Bá Thông
.................................................. ........
-00 hồi số 06 -10 hồi số 96
-01 hồi số 05 - 11 hồi số 95 -16 hồi số 90 -22 hồi số 84 -27 hồi số 79
-02 hồi số 04 -12 hồi số 94 - 17 hồi số 89 -23 hồi số 83 -28 hồi số 78
-07 hồi số 99 - 13 hồi số 93 -18 hồi số 88 - 24 hồi số 82 -29 hồi số 77
-08 hồi số 98 - 14 hồi số 92 -19 hồi số 87 - 25 hòi số 81
-09 hồi số 97 - 15 hồi số 91 - 20 hồi số 85 - 26 hồi số 80

Kinh nghiệm bắt AB theo X

0X ra là 5x xuất hiện 
1x--------8x
2x-------6x
3x-------4x
7x--------9x
và ngược lại 
tham khảo nha cả nhà.
Ví dụ như ngày: 08/08/2011 Miền Nam có AB là 32-33-37 và 00

thì dự đoán AB ngày 09/08/2011 sẽ có 1 góc cho 5x và 1 góc cho 4x.

No comments:

Post a Comment